NIGHT AQUA WORLD

จัดขึ้นทุกวันเสาร์ (ยกเว้นวันงานกลางคืนพิเศษ)

เวลาถือครอง  

18:00-20:00 น. (เข้าได้ถึง 19:00 น.)

ค่าตั๋ว

~วันเสาร์ที่ 2023 มีนาคม 3

ผู้ใหญ่นักเรียนชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้นทารก (อายุ 3 ปีขึ้นไป)อายุต่ำกว่า 3 ปี
วงกลม 2,000วงกลม 900วงกลม 300無料

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2023 กรกฎาคม 3

ผู้ใหญ่นักเรียนชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้นทารก (อายุ 3 ปีขึ้นไป)อายุต่ำกว่า 3 ปี
วงกลม 2,300วงกลม 1,100วงกลม 400無料
  • ตั๋วจะขายเป็นตั๋ว "asoview!" เท่านั้น
  • 年間パスポート、前売券、招待券でのご入場はできません。
  • ร้านขายของที่ระลึก "โมราโมรา" ร้านสะสม "กาลีโอ" และคาเฟ่ "เมอร์เมด" ที่ผ่อนคลายจะเปิดให้บริการ แต่ศูนย์อาหารจะไม่เปิด

NIGHT AQUAWORLD Limited Ocean Night Live Setsugetsuka

เพจท็อป