การสรรหาบุคคลทั่วไปของทรัสตีโดยวิธีการเสนอรับสมัครงานแบบเปิด

公告

ไม่มีข้อมูลในขณะนี้

การประกวดราคาทั่วไป

ประกาศประกวดราคา

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Oarai จังหวัดอิบารากิ Aqua World ไตรมาสที่ 6 ของปี 2 ประกาศประกวดราคาน้ำมันหนัก

ประกาศสาธารณะอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลในขณะนี้