Carcharhinidae

ฉลามเสือ

ฉลามเสือ

กาเลโอเซร์โด คูวิเอร์

CarcharhiniformesCarcharhinidae

น่านน้ำเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของโลก

ฉลามครีบดำ

ฉลามครีบดำ 展中

คาร์ชาร์ฮินัส แบรคิยูรัส

CarcharhiniformesCarcharhinidae

พื้นที่ชายฝั่งกึ่งเขตร้อนและเขตอบอุ่นของโลก

ฉลามครีบ

ฉลามครีบ 展中

คาร์ชาร์ฮินัส เบรวิพินนา

CarcharhiniformesCarcharhinidae

พื้นที่ชายฝั่งทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่นของโลก

ฉลามระบาด

ฉลามระบาด 展中

คาร์ชาร์ฮินัส ดุสซูมิเอรี

CarcharhiniformesCarcharhinidae

พื้นที่ชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกอินโด-ตะวันตก

ฉลามครีบดำ

ฉลามครีบดำ 展中

Carcharhinus melanopterus

CarcharhiniformesCarcharhinidae

Carcharhinus melanopterus

ฉลามมะนาว

ฉลามมะนาว 展中

เนกาพรีออน acutidens

CarcharhiniformesCarcharhinidae

มหาสมุทรอินเดีย/แปซิฟิกตะวันตก/แปซิฟิกตะวันออก

ฉลามครีบขาว

ฉลามครีบขาว 展中

Triaenodon obesus

CarcharhiniformesCarcharhinidae

เขตร้อนอินโดแปซิฟิก

ฉลามดำ

ฉลามดำ 展中

Carcharhinus Limbatus

CarcharhiniformesCarcharhinidae

เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของโลก

เพจท็อป